vodácké tábory - Salamandr

hry na vodě

DROBNÉ SOUTĚŽE
Pomůcky: pramice, pádla, odřezky prken
  1. Posádky pramic stojí na břehu v řadách. Na znamení se rychle nalodí, přejedou řeku nebo objedou bójku, vystoupí a znovu se po­staví na břehu do řady. Která posádka to dokáže nejrychleji?
  2. Posádky pramic stojí na břehu. Vedoucí hodí daleko na hladinu tenisový míček. Která pramice dorazí k míčku dřív a vezme ho na palubu ?
  3. Prázdné pramice odvezeme na volnou hladinu. Posádky k nim musí z břehu doplavat, nastoupit a při pádlovat do přístavu. Která přistane první?
  4. Plavba minovým polem. Rozházejte po vodní hladině několik desítek odřezků z prken nebo kmenů, budou představovat miny. Která loď propluje zaminovaným úsekem nejrychleji a nenarazí přídí ani bokem na žádné prkénko ?
HONIČKA NA LODÍCH
Pomůcky: míč

Může se jí zúčastnit libovolný počet lodí stejného typu, pramic, kánoí i nafukovacích lehátek. Hraje se na vodní ploše velké asi 100 x x 40 metrů. Jedna posádka dostane míč a začne pronásledovat ostat­ní. Když se přiblíží k některému plavidlu, snaží se vhodit míč na palubu a tak mu předat „vodní babu". Ohrožená posádka může letící míč odrazit rukou nebo pádlem. Jestliže míč zasáhne kteroukoli část lodě (bok, palubu, příď, záď, sedadlo), přebírá posádka tohoto plavidla úlohu pronásledovatelů. Pokud se jí však podařilo míč srazit do vody, aniž se dotkl lodě, může pokračovat v útěku. Pronásledovatelé jsou bezmocní do té chvíle, než míč vyloví z vody.
BOJ O PRAMICI
Pomůcky: pramice
Hráči si sednou na pramici a začnou pádlovat na opačné strany. Kdo posune loď o 2m ze základní polohy??
HLEDÁNÍ MIN
Pomůcky: lodě, miny
Na březích rybníka schováme miny, které představují kartičky s trojcifernými čísly. Hráči musí miny najít, při nálezu na sebe moc neupozorňovat a zakreslit je do mapy. Kdo přinese kompletní nákres všech poloh všech min, vyhrává.
LOV NA VELRYBU
Pomůcky: kmen, lana, pramice, pádla

Spusťte na vodu třímetrový díl kmene, na kterém jste při osekávání nechali patnáct až třicet centimetrů dlouhé pahýly větví. To je vel­ryba, na kterou pořádají velrybářské čluny velký lov. Odvlečte kmen asi padesát metrů od břehu a nechte ho na místě, které je stejně vzdálené od dvou přístavů. Na znamení vypluje z kaž­dého přístavu jedna pramice. Posádky pádlují ze všech sil, aby do­razily k velrybě dřív než soupeři. Na palubě mají pětimetrové lano, zakončené smyčkou. Jestliže se jim podaří nahodit tuto smyčku na některou větev, velryba byla úspěšně harpunována a může být odta­žena do přístavu. Soupeři si ovšem nenechají jen tak uniknout velkou kořist. Snaží se také nahodit svou smyčku na některou větev, a když to skutečně dokážou, začnou se obě posádky na lodích o kmen pře­tahovat. Slabší větev někdy nevydrží, praskne a lano se z ní smekne. Boj o velrybu končí, když některá loď dopraví kládu do svého ma­teřského přístavu.
PIRÁTI A ŠPANĚLÉ
Pomůcky: praporky, ohlazené valouny (nebo jiné předměty), hadrové koule (lepší měkké míčky, udrží se dýl na vodě)
Stevensonův Poklad na ostrově, Zlatý skarabeus E. A. Poea, piráti a zakopané bedny zlata. Proč si někdy nezahrát velkou vodáckou hru s romantickým libretem ? Když se před čtyřmi stoletími vracely španělské koráby z nedávno objeveného Nového světa, měly na palubě pohádkové bohatství. Po staletí ležely šperky, drahé kameny i pruty ryzího zlata v aztéckých a mayských pokladnicích, ale bílí dobyvatelé plenili jedno indiánské město za druhým a všechno, co mělo cenu, posílali za moře do ma­teřské země. Cesta přes Atlantik však byla nebezpečná, na otevřených vodách číhali piráti. Pod napjatými plachtami se přiblížili k přetí­ženým španělským škunerům, pak zahřměla lodní děla a začal boj na život a na smrt.
Připravte podle tohoto námětu velkou hru. Vytyčte dva přístavy na místech, vzdálených od sebe aspoň pět set metrů. Označte je pra­porkem, přivázaným na tyči. Polovina plavidel (například čtyři pra­mice) představuje Španěly a převáží z amerického přístavu (A) do španělského přístavu (Š) aztécké poklady. Na začátku hry je v přístavu A padesát poznamenaných říčních valounů nebo prutů zbavených kůry. Před každou plavbou tu španělská loď naloží nejméně jeden, nejvýše pět kusů. Tento náklad poveze do španělského přístavu, a když tam bezpečně dopluje, opět ho vyloží. Potom se vrací pro další náklad.
Druhá polovina lodí, v našem případě čtyři pramice, představuje pirátské Škunery. Piráti číhají v zátokách, na kraji rákosových polí i na otevřených vodách. K žádnému přístavu se nesmějí přiblížit víc než na padesát metrů. Bitvy pirátů se Španěly jsou vybojovávány gumovými míčky nebo hadrovými koulemi obalenými igelitovou fólií. Každá pirátská loď jich smí mít na palubě deset, španělská nanejvýš pět. Posádky neházejí po sobě, ale snaží se vhodit míček nebo kouli do nepřátelské lodi. Nejúčinnější tedy nejsou prudké rány, ale dobře mířené hody. Pádlaři mohou letící míček srazit do vody rukou nebo pádlem. Jestliže však míček nebo koule spadne na dno lodě nebo na lavičku, bitva končí. Jestliže piráti zasáhli španělskou loď, přirazí k jejímu boku a převezmou od posádky celý náklad - valouny nebo pruty. Když je v bitvě zasažena dřív pirátská loď, nemohou už piráti tia své přemožitele útočit, dokud nedoplují do svého přístavu. Jestliže mají piráti na palubě nějaký náklad, musí ho odevzdat vítězům.
Při předávání nákladu platí pro obě lodě příměří a také žádná jiná loď je nesmí napadnout. Jakmile se však piráti a Španělé od sebe vzdálí na dvacet metrů, může na ně zaútočit kterékoli jiné nepřátelské pla-tádlo.
Piráti ohrožují jen škunery plující z amerického přístavu do Špa­nělska. Korábů plujících opačným směrem si nevšímají, vědí, že na oich není žádný cenný náklad. Když se piráti zmocní nákladu některé španělské lodi, odvezou ho aa svůj „ostrov" - místo, které je přibližně uprostřed mezi přístavy \ a Š. Kdyby si valouny a pruty ponechali na palubě, mohli by o ně v bitvě přijít.
Posádky všech plavidel si doplňují střelivo sběrem koulí a míčků plujících volně na hladině. Jestliže jim chybí do předepsaného počtu eden nebo víc kusů, mohou je naložit na palubu ve svém přístavu.
Hra končí, když je všechen náklad z amerického přístavu přemístěn io španělského přístavu nebo na pirátský ostrov. Vítězí ta strana, která má v držení větší část pokladů.
INVAZE
Pomůcky: plavidla všeho druhu, hadrové koule
Velká hra, která naplní celé odpoledne a při níž se bojuje na vodě i na pevnině. Hodí se zejména pro velké skupiny.
Potřebujete k ní velkou vodní plochu (rybník nebo přehradní jezero) se zarostlým pobřežím. Minimálně 20 hráčů rozdělíte na dvě skupiny. Jedna převezme roli obránců pobřeží, druhá úlohu námořní velmoci.
Obránci odejdou z tábora po souši a na vhodném místě vyznačí praporky hranice obranného pásma. Jeho rozloha závisí na počtu hráčů. Jestliže je bude hájit patnáct bojovníků, bude široké asi dvě stě metrů a mělo by zasahovat nejméně sto metrů do hloubky. Ozna­čení hraničních, linií musí být viditelné i z vodní hladiny. Uvnitř obranného pásma vybudují obránci tři opěrné body - obdélníky o rozměrech 5 x 10 metrů. Zvolí pro ně strategicky výhodná místa, skalky, návrší, houštiny. Také opěrné body jsou vyznačeny v rozích barevnými praporky.
Námořní velmoc zatím vysílá do okolí vyzvědače, kteří pátrají po přesné poloze obranného pásma a opěrných bodech. Při průzkumu dochází k prvnímu bojovému kontaktu obou stran. Každý obránce a útočník může mít u sebe tři koule. Kdo je při přestřelce koulí za­sažen, musí se vrátit okamžitě do svého hlavního stanu. Obránci zvo­lili za hlavní stan jeden z opěrných bodů, námořní velmoc má hlavní stan na tábořišti. V hlavním stanu zůstane vyřazený bojovník pět minut, po uplynutí této trestné lhůty se smí vrátit do hry.
Útočníci připravují k invazi lodě všeho druhu - pramice, veslice, kánoe, kajaky, maňásky i vory. Půl hodiny po odchodu obránců z tábora začínají s bojovými operacemi. Nejdřív musí zjistit přesnou polohu obranného pásma na pobřeží, které mezitím druhá skupina kdesi vytyčila. Pak provedou invazi - vylodí v obranném pásmu všechny své jednotky, pokusí se vytvořit na pevnině předmostí a pozdě­ji zaútočit na opěrné body. Záleží na jejich šikovnosti a fantazii.
Obránci mezitím maskují svá postavení, budují si z větví a suchých stromků kryty, opevňují opěrné body.
Ve chvíli, kdy se přiblíží invazní flotila k pobřeží, začíná rozhodující boj. Útočníci musí obratně manévrovat, aby přistáli tam, kde je nej­méně obránců. Jinak budou při vyloďovací operaci snadno zasaženi a vyřazeni z boje. Teď už není dovoleno pronikat do obranného pásma z boku a po souši, jako to dřív mohli dělat zvědové. Posádka, která se dostane na břeh, vybuduje předmostí, aby usnadnila přistání dal­ším lodím.
Přestřelky koulemi pokračují na pobřeží i ve vnitrozemí. Invazní jednotky se snaží dobýt opěrné body, vyřadit z boje jejich posádky. V této části hry platí pozměněná pravidla. Kdo je zasažen koulí, smí pokračovat v boji dál, teprve druhá koule ho definitivně vyřadí z boje. Obránci opěrných bodů mají dokonce „tři životy" - to znamená, že pro ně bitva končí až po třetím zásahu.
Bojuje se do konečného rozhodnutí. Ta strana, které nezůstane ve hře žádný hráč, prohrála.
LOVENÍ RYB
Pomůcky: dřevěné špalíčky
Rozházejte po jisté části rybníka nebo přehradního jezera padesát až sto špalíčků nebo nasekejte v táborovém dřevníku právě tolik louček a dopravte je na vodu. Pak vyplují z přístavu „rybářské čluny" -pramice s pádlaři na palubě. Každá loď musí mít aspoň čtyřčlennou posádku - kormidelníka, kapitána a pádlaře. Celá flotila má stejný úkol - nalovit během patnácti minut co nejvíc „ryb" - špalíčků nebo louček. Vytahovat z vody je smí jen kapitán, který klečí na přídi a nesmí se odtamtud přesunovat na jiná místa.
Obměna: Každá pramice představuje příslušníky jiné pobřežní ves­nice. Tyto rybářské osady se stále přou o právo k lovu v oblastech nejbohatších na ryby. Dochází mezi nimi i k otevřeným bojům. Na začátku hry má posádka na palubě gumový míček. Během lovu může přepadnout jinou loď a vypálit po ní míčkem. Jestliže míček zasáhne některého člena nepřátelské posádky nebo dokonce přímo samu loď, napadení se už dál nemohou bránit. Musí počkat, až k nim soupeři doplují, a předat jim jistý počet špalíčků. Jestliže byl zasažen míčkem pádlař, odevzdají dva špalíčky, byla - li zasažena loď, stojí je to čtyři špalíčky. Potom se obě plavidla od sebe vzdálí nejméně na třicet metrů; dokud mezi nimi není takový odstup, panuje stále příměří. Teprve po splnění této podmínky může být obnoven boj. Posádky se mohou před letícím míčkem chránit jediným způsobem - srazit ho pádlem do vody. Pokud se nedotkne žádného muže ani lodě, je nebezpečí zažehnáno. Míček volně ležící na hladině může sebrat kterákoli loď.
Hra končí za půl hodiny po odplutí z přístavu.
LEDNÍ HOKEJ
Pomůcky: dvě lodě, míč, dvě dvoumetrová prkna
Hráči: dvě šestičlenné skupiny
Rozdělíme se do dvou mužstev. Na protilehlých březích řeky, nebo rybníka vytyčíme přístavy v šířce asi 10 metrů. pak se mužstva rozdělí do lodí a přejedou do svých přístavů. Když rozhodčí vyhodí míč, posádky vyplují. Na každé lodi (kanoi, pramici), klečí na přídi hráč s dvoumetrovým prknem v ruce. Když se loď dostane k míči na dosah, může míč prkem popohnat, odrazit, nebo podebrat a vyhodit do výšky. Obě strany se snaží dopravit míč do přístavu soupeře. Jak se tam míč dotkne břehu znamená to branku. Po obdržení branky se lodě útočícího mužstva stáhnou do středu vodní plochy a mužstvo, které branku obdrželo, vyjíždí k útoku ze svého přístavu. Hra trvá 2X15 minut.
 
 

 
webmaster : moncasek